НФИЦ

Националниот фармакоинформативен центар (НФИЦ) е основан во 1997 година на Фармацевтскиот факултет-Скопје во соработка со Министерството за здравство на Р.Македонија и Проекната единица на Светската банка за реформи во здраството како високо професионален и стручен информативен сервис на здравствените работници од примарната, секундарната и терциерната здравствена заштита. Основните активности на НФИЦ се услужна, едукативна и научно – истражувачка дејност.

 

Услуги кои ги овозможуваме

  • Веб дизајн
  • Веб хостинг
  • Емаил маркетинг
  • Евалуација на фармацевти